Ymgysylltu â’r Gymuned

Gan fod ein safleoedd adeiladu wedi’u lleoli yng nghanol cymunedau rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol o ddifrif. Ein nod yw chwarae rhan go iawn mewn bywyd lleol a meithrin cysylltiadau cryf â grwpiau cymunedol. Mae cyfran fechan o’n gweithgareddau’n cynnwys ymweld ag ysgolion i godi ymwybyddiaeth am iechyd a diogelwch a chyhoeddi newyddlenni chwarterol i sicrhau bod y gymdogaeth leol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn eu hardal.

Rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd annog pobl ifanc i ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Rydym yn ymweld ag ysgolion a cholegau lleol i drafod y gyrfaoedd sydd ar gael ac yn gwahodd myfyrwyr i fynd o amgylch ein datblygiadau i gael cipolwg ar ein gwaith.

Rydym yn cefnogi pobl ifanc sy’n cymryd y camau cyntaf yn eu gyrfaoedd drwy gynnig rhaglenni profiad gwaith strwythuredig a chynlluniau ysgoloriaeth. Yn ogystal â hyn, mae ein rhaglen hyfforddi graddedigion wedi’i chynllunio i ddatblygu a chefnogi cynfyfyrwyr i arwain a thyfu Grŵp Watkin Jones yn y dyfodol.

Rydym hefyd yn gallu cynnig cymorth ariannol i brosiectau sydd o fudd i’r gymuned. Mae Cronfa Gymunedol Watkin Jones yn dyfarnu grantiau o hyd at £1,000 i helpu syniadau ddod yn realiti. Nod y Gronfa yw cefnogi ystod eang o brosiectau gyda phwyslais arbennig ar wella’r amgylchedd ffisegol a gwella ansawdd bywyd pobl leol.

Croesewir ceisiadau gan grwpiau cymunedol a mudiadau nid-er-elw. Mae’r broses ymgeisio’n syml ac wedi’i chynllunio i annog grwpiau o bob rhan o’r gymuned i gyflwyno eu prosiectau i’w hystyried.

Yn anffodus, ar hyn o bryd nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd.

Nid yn unig yr ydym yn cynnig cymorth i grwpiau cymunedol lleol, ond mae’r cynnig yn agored i elusennau hefyd. Bob blwyddyn rydym yn dewis elusen i helpu i godi arian a chodi ymwybyddiaeth tuag ati. Ein helusen ar gyfer 2014 – 2015 yw Hosbis Plant TÅ· Gobaith.

hope-house

hosbis-plantMae TÅ· Gobaith, rhan o Hosbis Plant TÅ· Gobaith, yn darparu gofal a chymorth arbenigol i blant sy’n byw â chyflyrau sy’n cyfyngu bywyd, pobl ifanc a’u teuluoedd. Maent yn cynnig ystod eang o wasanaethau gan gynnwys gofal seibiant a diwedd oes yn yr hosbis a/neu yng nghartref y teulu, a chefnogaeth fel cynghori, eiriolaeth a hybu hawliau plant, pobl ifanc a gofalwyr. Mae eu cymorth ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

tg10
Agorodd TÅ· Gobaith ei ddrysau yn gyntaf yn 2004, sy’n golygu bod 2014 yn nodi 10 mlynedd o ofalu am blant arbennig iawn a’u teuluoedd. Fel rhan o’u dathliadau 10 mlynedd, mae TÅ· Gobaith wedi ymrwymo i godi hyd yn oed fwy o arian er mwyn sicrhau eu dyfodol hanfodol. Gan ein bod wedi gweithio mor agos â ThÅ· Gobaith dros nifer o flynyddoedd ac wedi gweld y gwahaniaeth a wnânt i gannoedd o deuluoedd ar draws Gogledd Cymru, rydym yn teimlo’n angerddol tuag at eu cefnogi gyda’u her fwyaf hyd yn hyn.

 
Ewch i wefan TÅ· Gobaith >