Credwn fod ein henw da fel arbenigwr yn y broses ceisiadau cynllunio’n dod â hyder i’n partneriaid a’n rhanddeiliaid. Boed yn brifysgolion, partneriaid mewn menter ar y cyd, perchnogion tir neu unrhyw randdeiliad arall yn y datblygiad, gallwn sicrhau ein partneriaid y bydd Watkin Jones yn ymrwymo’i holl adnoddau i gael canlyniad llwyddiannus.

Mae gennym enw da heb ei ail am geisiadau cynllunio llwyddiannus. Rydym yn gweithio gyda thÃm o benseiri, penseiri treftadaeth, peirianwyr priffyrdd, syrfewyr tir a nifer o ymgynghorwyr proffesiynol eraill sydd â phrofiad o ddatblygu ceisiadau cynllunio cadarn. Caiff ein hymgynghorwyr eu harwain gan dîm o hwyluswyr datblygu mewnol yn cynnwys adran gynllunio.

Isod rydym wedi rhestru lleoliadau cynlluniau llety myfyrwyr yn y blynyddoedd diwethaf lle llwyddwyd i gael caniatâd cynllunio cyn datblygu’r cynllun. Nid yw’r rhestr yn cynnwys mathau eraill o ddatblygiad, y mae ein hadran gynllunio fewnol yn cael caniatâd ar eu cyfer hefyd. Yn ddiweddar cafwyd caniatâd ar gyfer y mathau canlynol o ddatblygiadau yn ogystal â llety myfyrwyr: addysgol/sefydliadol; gofal iechyd; gwestai; preswyl (yn cynnwys y sector rhentu preifat); swyddfeydd; a manwerthu/masnachol

Yn ystod 2014, cafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer 3,137 o ystafelloedd gwely yn y lleoliadau canlynol:

Yn ystod 2015, cafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer 2,148  o ystafelloedd gwely yn y lleoliadau canlynol:

Yn ystod 2016, hyd yma rydyn ni wedi cael caniatâd cynllunio ar gyfer 3,357 o ystafelloedd gwely yn y lleoliadau canlynol:

Yn ystod 2016, fe wnaethon ni adeiladu 3,815 o ystafelloedd gwely yng Nghaerfaddon, Belfast, Bryste, Caeredin, Glasgow, Leeds, Caerlŷr, Lerpwl a Sheffield. Yn 2017, byddwn yn adeiladu 2,390 o ystafelloedd gwely yn Belfast, Bournemouth, Caer, Glasgow, Llundain, Sheffield ac Abertawe.

Hefyd rydyn ni’n trafod gydag awdurdodau cynllunio lleol, yn y cam cyn cyflwyno cais neu’r cam ymgeisio, ynghylch mwy na 2,500 o ystafelloedd gwely ychwanegol i fyfyrwyr, yn ogystal â mathau eraill o ddatblygiadau.