Cadwyn Gyflenwi

Yn Watkin Jones rydym yn cydnabod ei bod yn hanfodol i lwyddiant y Grŵp i gael cadwyn gyflenwi effeithiol ac effeithlon.

Ein gweledigaeth yw bod ein cadwyn gyflenwi gyfan yn rhannu ein hymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy ac arferion busnes moesegol.

Ein hamcan yw creu a datblygu cyfleoedd i weithio’n agos gyda’n Partneriaid yn y Gadwyn Gyflenwi a fydd o fantais i’r ddwy ochr fel y gallwn, gyda’n gilydd, ddarparu’r datrysiadau gwerth gorau er lles ein cleientiaid.

Mae ein cyflenwyr a’n hisgontractwyr yn cael eu cynnwys yn gynnar iawn yn y gwaith o ddatblygu dyluniad er mwyn iddynt roi cyngor ar sut y gall eu cynnyrch a’u gwasanaeth gyfrannu gwerth ychwanegol i’r cleient a’r cynnyrch terfynol.

Mae Grŵp Watkin Jones yn cael ei arwain gan gyfres o egwyddorion sy’n ffurfio sail ein proses ddatblygu sy’n canolbwyntio ar y cleient. Rydym yn ymdrechu i gyflawni gwerth mwyaf posibl i’n cleientiaid drwy fabwysiadu polisi o gydweithio parhaus a phartneriaeth gyda’n Partneriaid yn y Gadwyn Gyflenwi.

Ein Nodau

  • Canolbwyntio anghenion Grŵp Watkin Jones, y cyflenwr a’i gleientiaid er mwyn sicrhau bod pob parti yn elwa ar y berthynas fusnes.
  • Datblygu perthynas cadwyn gyflenwi drwy arferion busnes teg a moesegol.
  • Sicrhau bod y cymwysterau ansawdd ac amgylcheddol a ddarperir gan ein holl Bartneriaid yn y Gadwyn Gyflenwi yn unol â’r lefelau a ddisgwylir gan Grŵp Watkin Jones a’i gleientiaid.
  • Ddangos ffyddlondeb i’n Partneriaid yn y Gadwyn Gyflenwi fel gwobr am ragoriaeth.
  • Defnyddio cyflenwyr sy’n defnyddio arferion busnes moesegol ac sy’n cydymffurfio’n llwyr â chyfraith cyflogaeth.
  • Sicrhau bod ein holl Bartneriaid yn y Gadwyn Gyflenwi yn cael eu hasesu’n llym drwy ein systemau Ansawdd a Rheolaeth Amgylcheddol i gyflawni statws dewis gyflenwr.
  • Monitro perfformiad pob Partner yn y Gadwyn Gyflenwi yn gyson yn ystod ac wrth gwblhau pob datblygiad.

 

Mae ein cadwyn gyflenwi, sy’n cael ei rheoli’n dda, yn cynnig symleiddio a lleihau risg, peirianneg o werth, arbed costau, gostyngiad mewn cynnal a chadw a manteision moesegol ac amgylcheddol ar gyfer ein Partneriaid yn y Gadwyn Gyflenwi, ein Cleientiaid a Watkin Jones.

Ein Proses

1. Gwerthuso’r Gadwyn Gyflenwi’n FanwlRhagor o Wybodaeth

Drwy fabwysiadu proses cyn-dethol drylwyr a dwys, mae Watkin Jones yn sicrhau bod pob cyflenwr neu is-gontractwr yn gwbl ymwybodol o’r gofynion i gyflawni statws Partner yn y Gadwyn Gyflenwi. Cynhelir cronfa ddata fanwl o gyflenwyr ac isgontractwyr a gymeradwywyd a’r unig ffordd y gellir cynnwys cwmnïau newydd yw ar ôl cynnal gwiriadau ansawdd, diogelwch, amgylcheddol ac ariannol.

2. Proses Gaffael Fanwl a ChywirRhagor o Wybodaeth

Mae pob un o weithgareddau caffael prosiectau yn cael eu diffinio a’u holrhain gan ddefnyddio Atodlen Gaffael sy’n nodi dyddiadau allweddol yn y broses gaffael, gan gynnwys dyddiadau rhyddhau gwybodaeth dylunio, cyfnodau tendro, cyfnodau’n arwain at y caffael a dyddiadau archebu terfynol.

3. Detholiad o Isgontractwyr a Chyflenwyr Priodol Rhagor o Wybodaeth

Dewisir cyflenwyr ac isgontractwyr ar gyfer pob prosiect gan ystyried lleoliad y prosiect, llwyth gwaith arall, math a maint y prosiect a chystadleurwydd cost.

Mae isgontractwyr a chyflenwyr allweddol yn mynychu’r cyfarfodydd Cyn-archebu a’r cyfarfodydd Cyn-cychwyn gyda’r timau caffael, dylunio ac adeiladu er mwyn sicrhau dealltwriaeth lawn o ofynion y prosiect a’r pecyn masnach sy’n ymwneud â’r fanyleb, cwmpas y contract a’r rhaglen.

4. Rheoli Ansawdd ar y SafleRhagor o Wybodaeth

Mae pob Rheolwr Prosiect a Rheolwr Adain dan oruchwyliaeth y Cyfarwyddwr Adeiladu Rhanbarthol yn cael y dasg o fonitro perfformiad pob masnach ac mae gofyn iddynt ddangos cofnod dyddiol o gynnydd a pherfformiad. Mae’n rhaid i bob prif is-gontractwr ddarparu fforman sy’n adrodd i’r tîm rheoli safle’n rheolaidd i nodi materion gydag unrhyw agwedd ar y gadwyn gyflenwi ac i leihau effeithio ar y rhaglen.

5. Adolygu Datblygiad wrth Gwblhau’r ProsiectRhagor o Wybodaeth

Ar ôl cwblhau, mae pob cyflenwr ac is-gontractwr sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect yn cael eu hadolygu i ailasesu eu galluoedd o ran safonau ansawdd, cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch, rheolaeth ariannol, rheoli gwastraff a dull cytundebol cyffredinol i gynnal eu statws fel Partner yn y Gadwyn Gyflenwi.

6. Ansawdd Drwy Welliant ParhausRhagor o Wybodaeth

Mae Watkin Jones yn cydnabod bod gwelliant parhaus yn allweddol i ddatblygu ein busnes yn gyffredinol ac mai dim ond drwy nodi’r meysydd hyn a gweithredu arnynt y gall y cwmni ddatblygu.