Mark Watkin Jones

Prif Weithredwr

Fel nawfed cenhedlaeth teulu Watking Jones, mae Mark wedi bod ynghlwm, mewn capasiti llawn amser, yn y busnes ers 1990. Fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Rheoli yn 2003. Graddiodd Mark o Goleg Polytechnig Portsmouth gyda gradd mewn Rheoli Adeiladu yn 1990. Mae Mark wedi bod yn allweddol yng nghynnydd y Grŵp. Mae’n gyfrifol am gyflwyno strwythurau a gweithdrefnau i’r busnes i’w ganiatáu i weithredu fel ag y mae heddiw. Mae Mark wedi cael ei gydnabod am ei arweinyddiaeth gref a’i sgiliau datblygu pobl gan Ragoriaeth Adeiladu. Mae hefyd wedi derbyn gwobr Entrepreneur Eiddo Tiriog y Flwyddyn Ernst & Young (2008).

Phillip Byrom

Prif Swyddog Ariannol

Mae Philip wedi bod yn Brif Swyddog Ariannol y Grŵp ers ymuno â’r busnes yn 2002. Mae wedi arwain nifer o drefniadau ariannol cymhleth ynghyd ag eiddo deunyddiol a thrafodion corfforaethol i’r Grŵp yn ychwanegol at ei rôl greiddiol fel Prif Swyddog Ariannol.

Cymhwysodd Philip fel cyfrifydd siartredig gyda Price Waterhouse yn 1990. Cynyddodd yn sydyn i fod yn uwch reolwr, rôl lle roedd ganddo gyfrifoldeb am sawl cleient cwmni cyhoeddus. Symudodd Philip i’r diwydiant yn 1995. Mae wedi ennill profiad helaeth trwy nifer o rolau fel rheolwr ariannol y grŵp a chyfarwyddwr cyllid adrannol, gan gynnwys rôl fel cyfarwyddwr cyllid adrannol ar gyfer technolegau fferyllol yn BWI plc. Yn ychwanegol at ei gymhwyster fel cyfrifydd siartredig, mae gan Philip radd anrhydedd mewn peirianneg sifil o Brifysgol Manceinion.

Alex Pease

Cyfarwyddwr Buddsoddi

Ymunodd Alex ag Watkin Jones ym mis Mehefin 2010 ac Fe’i penodwyd i’r prif fwrdd ym mis Ebrill 2013. Roedd Alex wedi gweithio am 6 mlynedd yn nhîm Buddsoddi Preswyl Savills yn Llundain ac mae’n cael ei gydnabod fel arbenigwr ym maes datblygu llety i fyfyrwyr.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r tîm Buddsoddi wedi goruchwylio gwerthu tua £450m o stoc datblygu llety i fyfyrwyr Watkin Jones. Mae Alex wedi gweithio’n agos gyda chleientiaid allweddol sy’n cynnwys; Knightsbridge, Cordea Savills, Unite, Cronfa Bensiwn BP a Grŵp Mansion i sicrhau allanfeydd buddsoddi ar gyfer y grŵp yn bennaf drwy drafodion a ariennir ymlaen. Mae’r buddsoddwyr hyn yn parhau i fod yn gleientiaid pwysig hyd heddiw.

Mae Alex yn gweithio yn Llundain ac mae’n arbenigo mewn dod o hyd i gyfleoedd datblygu ar gyfer llety i fyfyrwyr, gofal iechyd a phreswyl yn y dyfodol, gan strwythuro ‘gwerth ychwanegol’ ar gyfer yr asedau hyn drwy ddarpar brydlesi / cytundebau a chael gwared ar y buddsoddiadau drwy eu trosglwyddo i ystod gynyddol amrywiol o fuddsoddwyr sy’n ceisio treiddio mewn i’r farchnad llety i fyfyrwyr a marchnadoedd buddsoddi amgen.

Geraint Morgan

Cyfarwyddwr Masnachol y Grŵp

Ar ôl ymuno â’r busnes yn 1984 a chael ei benodi’n aelod o’r Prif Fwrdd yn 1987, mae Geraint wedi gweld y busnes yn trosgynnu a datblygu i’r hyn ydyw heddiw. Mae’n dal i fod yn chwaraewr allweddol o fewn y busnes, ac yn gyfrifol am Sicrhau Ansawdd ac Achredu Amgylcheddol yn ogystal â datblygu busnes a chwblhau tasgau ymarferol.

Mae Geraint yn ddeiliad cyfrif allweddol ar gyfer prosiectau mawr ers 1992, gan gynnwys arweinwyr y farchnad fel Tesco, Asda, Lidl a Morbaine. Mae ganddo nodau cryf sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, a phrofiad o gydnabod disgwyliadau cwsmeriaid a darparu profiad cwsmeriaid effeithiol o’r dechrau i’r diwedd a thu hwnt. Y mae wedi ymrwymo i ethos ‘gwneud pethau’n iawn y tro cyntaf’.

Mae’n cyflawni prosiectau cymhleth o fewn amserlenni ac yn gyson o ran darparu canlyniadau dibynadwy. Ar hyn o bryd mae Geraint yn arwain tîm Prosiectau Arbennig llawn cymhelliant a brwdfrydig fel Is-adran newydd i ddatblygu’r nodau hyn.

Yn un sy’n canolbwyntio ar ansawdd gyda brwdfrydedd dros welliant parhaus, mae Geraint yn cyfrannu’n sylweddol at dwf busnes.

Berwyn Evans

Rheolwr Gyfarwyddwr yr Is-adran Cartrefi

Ymunodd Berwyn â’r Grŵp yn 1990 fel Peiriannydd dan Hyfforddiant. Gan ddangos brwdfrydedd a chymhelliant ar gyfer llwyddo, ers hynny daeth yn Gyfarwyddwr ar y Prif Fwrdd ac fe’i penodwyd yn Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi yn 2005. Heb amheuaeth, mae’n un o’n chwaraewyr mwyaf ymroddedig, gyda dull ysgogol o arweinyddiaeth; mae’n creu brwdfrydedd yn ei dîm ac yn cyflawni canlyniadau.

Mae Berwyn, sy’n ddeinamig ac yn arloesol, yn meddu ar wybodaeth arbenigol am y sector cartrefi drwy ei gefndir adeiladu cadarn.

Andrew McDonough

Rheolwr Gyfarwyddwr yr Is-adran Llety i Fyfyrwyr

Ymunodd Andrew â’r Grŵp fel Syrfëwr Rheoli yn 2002. Y mae wedi dangos ymroddiad ac ymrwymiad aruthrol i’r busnes, a chafodd ei ddyrchafu’n Ddirprwy Reolwr Gyfarwyddwr yr Is-adran Llety Myfyrwyr yn 2010. Fe’i penodwyd i’r Prif Fwrdd ym mis Medi 2014.

Mae Andrew yn arwain drwy esiampl, yn fasnachol graff ac yn sicrhau bod ein cleientiaid yn cael y gwerth gorau am arian bob amser.

Graham Davies

Rheolwr Gyfarwyddwr yr Is-adran Adeiladu

Ymunodd Graham y Grŵp yn 1992 fel Syrfëwr Meintiau. Wrth iddo ddangos brwdfrydedd, angerdd a gweledigaeth ar gyfer y busnes, ers hynny, daeth yn Gyfarwyddwr ar y Prif Fwrdd ac fe’i penodwyd yn Rheolwr Gyfarwyddwr Adeiladu yn 2008.

Mae gan Graham wybodaeth arbenigol am y sector masnachol drwy ei gefndir masnachol cadarn. Drwy ei ymroddiad i’w dîm, ei arddull rheoli ‘drws agored’ ac ysgogol, mae’r is-adran adeiladu wedi gallu sicrhau contractau gyda chleientiaid proffil uchel megis, Grŵp Gwesty a Hamdden MacDonald’s, Whitbreads a Tesco.

Jim Davies

Rheolwr Gyfarwyddwr Datblygiadau Newmark

Gyda sgiliau rhyngbersonol cryf a chymhelliant personol, mae Jim, yn hunan-ysgogol gyda’r gallu i weithio mewn amgylchedd deinamig sy’n symud yn gyflym. Fe’i penodwyd yn Rheolwr Gyfarwyddwr yn 2010, ac mae gan Jim wybodaeth eithriadol o’r diwydiant adeiladu gyda’i gefndir masnachol cadarn.

Mae Jim wedi cael y dasg o ganolbwyntio ar ddod â’r safleoedd sydd yn y banc tir yn eu blaenau fel eu bod yn barod i’r timau adeiladu llety i fyfyrwyr gychwyn arnynt ar unwaith. Ef sydd hefyd yn gyfrifol am gysylltu gyda, a chynorthwyo Philip Byrom o ran y gofynion ariannu a chysylltu gyda’n cynrychiolwyr cyfreithiol a’r defnyddwyr terfynol.

Rebecca Hopewell

Cyfarwyddwr Rheoli

Ymunodd Rebecca â Fresh yn 2010 fel Cyfarwyddwr Rheoli, gyda chyfarwyddyd i ddatblygu Fresh yn ddarparwr trydydd parti blaenllaw o wasanaethau arbenigol o reoli myfyrwyr.
Gyda chefndir gwreiddiol mewn tai cymdeithasol, symudodd Rebecca i Dai Myfyrwyr dros 15 mlynedd yn ôl. Mae ganddi hanes o lwyddiant mewn adeiladu busnesau llety myfyrwyr llwyddiannus. Gan sefydlu Sanctuary Management Services i ddechrau, sef is-gwmni myfyrwyr anelusennol o gymdeithas tai mawr, ymunodd Rebecca wedyn â Quintain fel y Rheolwr Cronfa ar gyfer Cronfa IQ, gan sefydlu a thyfu’r Gronfa i oddeutu £500m o asedau dan reolaeth.

Dros y 5 mlynedd diwethaf mae Fresh wedi datblygu yn un o’r darparwyr trydydd parti mwyaf blaenllaw yn y farchnad. Mae Rebecca wedi adeiladu tîm rheoli cryf, ac wedi creu gweledigaeth glir ar gyfer y busnes. Trwy fuddsoddi mewn pobl a seilwaith mae gan y busnes lwyfan cadarn sy’n galluogi twf bob blwyddyn, wrth gynnal ansawdd a chyflawni dangosyddion perfformiad allweddol.

Mae Fresh yn awr yn rheoli oddeutu 8500 o welyau, ac yn ychwanegu oddeutu 4000 o welyau newydd y flwyddyn. Gyda ffocws clir ar wasanaeth cwsmer a phrofiad cyffredinol myfyrwyr, mae Fresh yn gallu gyrru deiliadaeth uchel, graddau ail-archebu uchel a pherthynas gref gyda Phrifysgolion yn cynhyrchu ffrydiau incwm blynyddol cadarn ar gyfer Cleientiaid. Mae hyn, ynghyd ag adroddiadau ariannol ansawdd sefydliadol, wedi galluogi Fresh i ddatblygu sylfaen Gleientiaid gref ac elwa o aml-fusnes.

Dewch i wybod rhagor am
ein cyfarwyddwyr…