Amgylchedd

Mae adeiladu cynaliadwy a’r angen i amddiffyn yr amgylchedd yn fwy na dim ond pryderon moesegol i ni. Rydym wedi ymrwymo i leihau effaith amgylcheddol ein gweithgareddau datblygu.

Fel cwmni gydag achrediad ISO 14001 llawn, mae ein Polisi Amgylcheddol a’n gweithdrefnau monitro gwastraff wedi cael eu sefydlu’n dda ar draws y Grŵp ac maent yn cynnwys:

  • Sefydlu Cynlluniau Rheoli Gwastraff manwl cyn i’r gwaith gychwyn ar bob un o’n safleoedd
  • Adennill ac ailgylchu deunyddiau mewn modd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, lle bo hynny’n bosibl
  • Cynnal ffiniau’r safle i leihau halogiad drwy’r gwynt
  • Defnyddio chwistrell dŵr yn ystod tywydd sych i leihau llygredd llwch
  • Monitro lefelau sŵn yn rheolaidd i gadw aflonyddwch anochel i isafswm

Rydym yn anelu at gyrraedd safonau uchaf y diwydiant bob amser. Mae pob un o’n datblygiadau masnachol yn cael eu cynllunio drwy ddefnyddio safon ‘Da’ BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu) fel lleiafswm, â’r nod o fod yn ‘Rhagorol’ bob amser.

Mae’r graff isod yn dangos faint o wastraff anadweithiol a gafodd ei ailgylchu ar y safle a’i ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Blwyddyn

Tunnell

2010/2011

19850

2011/2012

19000

2012/2013

34000

2013/2014

22350

2014/2015

20950

2015/2016

32000